Kinh Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni

Tây thiên Trung Ấn Độ, nước Ma-già-đà, chùa Na-lan-đà,

Truyền giáo Đại sư Tam tạng tứ tử Sa-môn Pháp Thiên phụng chiếu dịch từ Phạn ra Hán văn

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Thế tôn ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với các vị đại Tỳ Khưu gồm có 1250 người đầy đủ, đều là các bậc lậu tận ý giải vô phục phiền não, đã được lợi mình, tâm lành giải thoát, là các đại A La Hán, lại có công đức trí tuệ rộng lớn, oai nghi trang nghiêm cụ túc, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát .v.v… vì muốn nghe Pháp nên đến vân tập. Ở trong đại chúng có vị Đại Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đứng đầu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sanh nơi đời sau thường bị chết non, muốn họ được tăng thọ mạng , được lợi ích lớn nên nói thắng pháp thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.

Khi ấy đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ Diệu Cát Tường rằng: “Ông nên lắng nghe! Từ cõi Nam Diêm Phù Đề về phía Tây, qua vô lượng cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng, cõi nước đẹp đẽ, dùng các báu trang nghiêm, sạch sẽ thù thắng an vui sung sướng, vi diệu bậc nhất không cõi nào bằng. Ở trong thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng ấy có đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, hiện nay đang ở cõi đó, khởi lòng từ bi vì các chúng sanh diễn nói diệu pháp, khiến được lợi ích an vui bậc nhất.”

Đức Phật lại bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường rằng: “Nay ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuổi thọ của con người là một trăm năm, nhưng phần nhiều vì hay tạo các nghiệp ác nên chỉ thọ trung yểu. Này Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh thấy nghe danh hiệu Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì công đức rất là thù thắng. Nếu tự mình biên chép hay bảo người chép Kinh này, rồi tôn trí tại nhà mình, hoặc để ở nơi lầu cao, hoặc để nơi tịnh xá, điện đường, rồi thọ trì đọc tụng cung kính lễ bái. Dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương thoa bôi, tràng hoa cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni, như vậy, những người thọ mạng ngắn ngủi kia, nếu hay chí tâm viết chép thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, sẽ được sống lâu trăm tuổi.

Lại nữa, này Diệu Cát Tường Bồ Tát ! Nếu có chúng sanh nghe được danh hiệu của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, mà hay chí tâm xưng niệm 108 biến, thì chúng sanh thọ mệnh ngắn ngủi kia sẽ được tăng ích thọ mệnh. Hoặc chỉ nghe danh hiệu, một lòng tin tưởng tôn trọng cũng được tăng ích thọ mạng.

Lại nữa, này Diệu Cát Tường Bồ Tát! Nếu như mọi thời, tâm không buông lung, chí thành suy tư cầu diệu pháp, những kẻ trai lành, người gái tín ấy, các ông nghe đây, ta nay sẽ vì họ mà nói 108 danh hiệu Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni rằng:

Nam Mô Bà Ga Qua Tê A Ba Ri Mi Ta A Chu Rơ Chu Nhà Na, Su Qui Nê Sơ Chi Ta, Tê Cha, Rà Cha Da, Ta Thà Ga Tà Da, A Ra Hắt Tê, Sam Dắc Săm Bút Đà Da. Ta Đi Da Tha: Um Săm Sơ Ca Ra Ba Ri Sút Đà Đà Rờ Ma Tê, Ga Ga Na Sam Mút Ga Tê Xoa Bà Qua Qui Sút Đề, Ma Hà Na Da Ba Ri Quê Rê, Sô Ha

Này Diệu Cát Tường Bồ Tát, 108 danh hiệu này của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, nếu có người nép thân cung kính, tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép rồi đặt ở lầu cao hoặc ở điện đường, nơi chốn sạch sẽ, như Pháp bày biện các món cúng dường, thì người thọ mệnh ngắn ngủi được trường thọ trăm tuổi, sau khi mệnh chung được vãng sanh về thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.”

Lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni, thời có 99 Cu Chi (990,000,000 chín trăm chín chục triệu) Phật khác miệng đồng lời cũng nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 84 Cu Chi (840,000,000 tám trăm bốn chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 77 Cu Chi (770,000,000 bảy trăm bảy chục triệu) Phật khác miệng đồng lời nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 66 Cu Chi (660,000,000 sáu trăm sáu chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 55 Cu Chi (550,000,000 năm trăm năm chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 44 Cu Chi (440,000,000 bốn trăm bốn chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 36 Cu Chi (360,000,000 ba trăm sáu chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 25 Cu Chi (250,000,000 hai trăm năm chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 10 Hằng Hà Sa số Cu Chi Phật, mỗi mỗi tâm không sai biệt, khác miệng đồng lời nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Kinh Đà Ra Ni này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người chép thì người ấy về sau không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không đọa vào cõi Diêm La Vương, minh quan nghiệp đạo, vĩnh viễn không ở nơi các đường ác, thọ các ác báo. Người ấy nhờ công đức viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, sau này đời đời kiếp kiếp, sanh ở chốn nào cũng đều được Túc Mệnh Trí.

Nếu mình tự chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì công đức ngang bằng việc viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp tạng không sai khác. Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, nếu có người tự chép hoặc bảo người viết chép thì công đức đồng với việc kiến tạo tu sửa tám vạn bốn ngàn tháp báu không sai khác.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì nhờ sức công đức ấy mà các tội nghiệp nơi năm địa ngục Vô Gián đều được tiêu trừ.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì sẽ không bị đọa làm Ma Vương và các quyến thuộc của ma, không đọa vào các loài Dạ Xoa, La Sát, không bị chết oan uổng, vĩnh viễn không thọ các quả báo ác.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì khi mệnh chung có 99 Cu Chi (990,000,000 chín trăm chín chục triệu) Phật hiện ra trước mặt tiếp dẫn về cõi Phật kia. Các ông không nên sanh lòng nghi hoặc.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì về sau vĩnh viễn không thọ thân nữ nữa.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì được Đông phương Càn Thát Bà chủ là Trì Quốc Thiên Vương, Nam phương Cưu Bàn Trà chủ là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây phương Đại Long chủ là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đại Dạ Xoa chủ là Đa Văn Thiên Vương, ẩn giấu thân hình thường theo hộ vệ.

Lại nếu có người đối với Kinh này đem chút ít tài bảo bố thí, cũng bằng đem kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, san hô, hổ phách, bảy báu đầy khắp trong 3000 đại thiên thế giới mà đem bố thí hết.

Nếu lại có người cúng dường Kinh Điển này liền đồng với cúng dường tất cả Pháp Tạng chân thật.

Lại nếu có người đem bảy báu thượng diệu cúng dường Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, thì chỗ thu hoạch phước đức nhiều không thể so lường biết hết hết số lượng. Nếu lại có người chép viết, cúng dường, thọ trì đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì chỗ thu hoạch công đức cũng không thể biết được hết, như nước trong bốn biển không thể biết được có bao nhiêu giọt.

Lại nếu có người viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì chỗ người đó ở sẽ thành tựu tháp báu Chân Thân Xá Lợi của chư Phật, cần phải tôn trọng lễ lạy. Nếu có chúng sanh nghe được Đà Ra Ni này, thì chúng sanh đó vĩnh viễn không còn thọ thân chim ba, thú chạy, loài có bốn chân hay nhiều chân, các thân hình kỳ dị, đời sau mau thành tựu Bất Thoái Chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Lại nếu có người tích tụ thất bảo vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách cao như núi Tu Di, rồi đem bố thí hết thì phước đức đó không thể tính đếm được. Lại nếu có người đem Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này mà bố thí, thì chỗ thu hoạch phước đức cũng không thể biết rõ là bao nhiêu. Lại nếu có người viết chép và lễ bái cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, cũng bằng lễ bái cúng dường mười phương tất cả cõi nước của tất cả Như Lai không sai khác.”

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Tu hành sức bố thí thành tựu

Sức bố thí nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử bố thí chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

 

Tu hành sức trì giới thành tựu

Sức trì giới nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử trì giới chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

 

Tu hành sức nhẫn nhục thành tựu

Sức nhẫn nhục nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử nhẫn nhục chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

 

Tu hành sức tinh tấn thành tựu

Sức tinh tấn nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử tinh tấn chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

 

Tu hành sức thiền định thành tựu

Sức thiền định nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử thiền định chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

 

Tu hành sức trí tuệ thành tựu

Sức trí tuệ nên được thành Phật

Nếu vào trong tịnh thất đại bi

Tai tạm nghe qua thần chú này

Giả sử trí tuệ chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Khi đức Phật nói Kinh này rồi, các chúng đại Tỳ Khưu cùng chư Bồ Tát, tất cả thế gian, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà ..v.v., nghe lời Phật dạy đều đại hoan hỉ, tín thọ phụng hành.

Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni Kinh